• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Χειρόγραφα Συμβόλαια & Έγγραφα: Ανάγνωση & “Μεταγραφή”

Αναλαμβάνουμε  την καθαρογραφή (''μεταγραφή”) χειρόγραφων παλαιών συμβολαίων και εν γένει εγγράφων της Ελληνικής και Ιταλικής γλώσσας, η ανάγνωση των οποίων είναι δυσχερής. Μετά την καθαρογραφή (''μεταγραφή'') αναλαμβάνουμε ώστε το ''μεταγεγραμμένο'' κείμενο να λάβει την απαιτούμενη θεώρηση από το αρμόδιο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ποινικό Δίκαιο

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το γραφείο ασχολείται με τον τομέα του Ποινικού Δικαίου. Παρέχουμε εκπροσώπηση και συμβουλές από το πρώτο στάδιο προ της ενάρξεως της ποινικής δίωξης (υποβολή μηνύσεως, εγκλήσεως, αναφοράς κ.λ.π.), κατά την διαδικασία της συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού (προανάκριση, ανάκριση, μαρτυρικές καταθέσεις, σημειώματα παροχής εξηγήσεων, υπομνήματα κ.λ.π.) και τέλος κατά την εκπροσώπηση του εντολέα μας στο ακροατήριο. Παράλληλα, ασχολούμαστε με τα ζητήματα της αναστολής εκτέλεσης ποινής, ακύρωσης αποφάσεως ή διαδικασίας, της συγχώνευσης, μετατροπής και εξάλειψης ποινών.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εργατικό Δίκαιο

Τα γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και δικαστικά στην επίλυση των διαφορών που προέρχονται από την σχέση εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων εργατικού, όπως ενδεικτικά την σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας, την διεκδίκηση και δικαστική επιδίωξη δεδουλευμένων απαιτήσεων των εργαζομένων (μισθοί, υπερωρίες, επιδόματα). Χειριζόμαστε επίσης υποθέσεις απολύσεων και αποζημιώσεων, αποχωρήσεις εργαζομένων και καταβολής αποζημίωση, επίσχεση εργασίας κ.λ.π.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δημόσιο Δίκαιο

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, δικαστικές και εξώδικες, σε υποθέσεις που συνδέονται με το ευρύ φάσμα της Διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά, αναλαμβάνουμε τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το Δημόσιο και τα Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ενδεικτικά την άσκηση προσφυγών κατά πράξεων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κατά επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, την άσκηση ανακοπής στο πλαίσιο διοικητικής εκτέλεσης, την υποβολή αίτησης ακύρωσης δυσμενούς διοικητικής πράξης, την διαγραφή ή την ρύθμιση διοικητικών προστίμων, την χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου κ.α.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δίκαιο Αλλοδαπών – Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης

Ο σχετικά νέος ν. 4251/2014 κωδικοποιεί σε ένα κείμενο τις ρυθμίσεις για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εισόδου, διαμονής, εργασίας και εν γένει κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χώρων στην Ελληνική Επικράτεια. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση αλλοδαπών εντολέων στις υποθέσεις που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού, όπως νομιμοποιήσεις και ανανεώσεις αδειών παραμονής, άσκηση διοικητικών προσφυγών σε βάρος απόφασης απέλασης, κ.λ.π. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικονομικά ανεξάρτητους πολίτες τρίτων χωρών που χρειάζονται την λήψη άδειας εισόδου και παραμονής στην Ελληνική επικράτεια, για τους ιδίους και τις οικογένειές τους.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο