• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
 • 26610-49215
 • 6972081260

 • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
 • 26610-49215
 • 6972081260

 • Σπιανάδα Κέρκυρα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν. 3869/10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΘΕ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3869 (ΦΕΚ  Α 130/03.08.2010)

 «Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

 1. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
 3. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών ) ετών
 4. πρόσφατο Ε9
 5. τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας /κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
 6. τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
 7. βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
 8. τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος
 9. κατάλογος καταθέσεων σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα κατά την ημ/νία υποβολής της αίτησης
 10. βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο (Εφορία)
 11. βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 12. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ' άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος
 13. υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων ή μεταβιβάσεων
 14. λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Εκτύπωση Email