• Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα T.K. 49100
  • 26610-49215
  • 6972081260

  • Σπιανάδα Κέρκυρα

Απόφαση 118/2015 Εφετείου Κέρκυρας (εργατική διαφορά)

Εξειδίκευση των εννοιών ''επιχείρηση'', ''μονάδα εκμετάλλευσης'', ''μεταβίβαση επιχείρησης'' & ''διάδοχος εργοδότης''.Λεωφορεία ενταγμένα στο ΚΤΕΛ. Κρίση περί του ότι κάθε λεωφορείο ενταγμένο στο ΚΤΕΛ αποτελεί μονάδα εκμετάλλευσης.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 του ν. 2122/1920, αν λυθεί σύμβαση εργασίας και καταρτισθεί νέα σύμβαση, η κατά το νόμο αυτόν αποζημίωση καθορίζεται μόνο βάσει του διανυθέντος χρόνου της νέας συμβάσεως και δεν συνυπολογίζεται ο προς τον αυτόν εργοδότη χρόνος της προηγούμενης συμβάσεως ή ο χρόνος υπηρεσίας σε άλλον εργοδότη, εκτός αν και στις δυο περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη νόμου ή διάταξη κανονιστικού περιεχομένου ή με όρο στην ατομική σύμβαση εργασίας. Επί της ουσίας το Εφετείο έκρινε ότι ορθώς το Μον.Πρωτ. Κέρκυρας με την 983/2013 οριστική απόφασή του δέχθηκε ότι ο ενάγων, ο οποίος είχε εργασθεί ως οδηγός με σύμβαση αορίστου χρόνου από το έτος 1988 έως 5.12.2000 στο λεωφορείο του αδελφού του εναγομένου, λύθηκε η σύμβασή του και αυθημερόν (5.12.2000) προσελήφθη ως οδηγός, με τον ίδιο τύπο συμβάσεως, από τον εναγόμενο σε λεωφορείο ιδιοκτησίας του, δεν δικαιούται να προσμετρήσει στην αποζημίωση που έλαβε από τον εναγόμενο μετά την απόλυσή του (8.1.2010) και τον χρόνο που εργάσθηκε στο προηγούμενο λεωφορείο.

 

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο